Bienvenue à Beckerich
Un mot pour toutes celles et tous ceux qui ont décidé de s’installer dans la Commune de Beckerich ainsi que pour les visiteurs qui, pendant un court instant, s’arrêtent dans notre région.
Gold fir d'Gemeng Biekerech
D'Gemeng Biekerech huet sech säit Mëtt der 90er Joren schonns dem Klimaschutz verschriwwen an huet zënterhier eng konsequent Politik ëmgesat fir dem Klimawandel op lokalem Niveau entgéintzewierken...
Kommemoratiounsdag 2019
Mam nationalen Kommemoratiounsdag den 10. Oktober, solle mer eis un de Widderstand vun de Lëtzebuerger géint déi däitsch Besatzung am 2. Weltkrich erënneren...

Avis & Publications

Lire plus