Manner ass méiglech

Am November leschtem Jores gouf d'Gemeng Biekerech mam Qualitéitslabel vun der Su- perdreckskëscht zertifiéiert, dëst fir eng konse- quent an nohalteg Offallgestioun.

An Zesummenaarbecht mat engem Beroder vun der Superdreckskëscht, huet eisen tech- neschen Déngscht am  Laf vun  2018 duerfir gesuergt, datt all eis Gemengegebaier de Zer- tifizéierungskritären vum Qualitéitslabel ents- priechen.

D'Gemeng Biekerech beléisst et awer net bei dëser Zertifizéierung, sou datt  mir  versichen eis Offallgestioun  weider ze  verbesseren an et eise Bierger sou einfach wéi méiglech ze maachen hiren Offall richteg ze trennen.

Sou plange mer d'Collecte vum Gring- an Heckeschnëtt ab dësem Joer net méi eleng op Samschdes nomëttes ze limitéieren.  Ab dem 30. Mäerz  2019 solle Container virum Gemen- genatelier an der Ellerstrooss zu Biekerech placéiert ginn, wou Privatleit hire Gring- an Heckeschnëtt kënnen ofliwweren.

Wëll eng Iwwerwaachung duerch eist Personal an deem Fall net méi assuréiert ka ginn a fir ze  verhënneren, datt  aner Zorten vun Offall an de Container entsuergt ginn, gi parallel zu de  Container  Kamera'en  installéiert,  déi  de Site vum Gemengenatelier ronderëm d'Auer iwwerwaachen.

Och wann et nach net fir direkt ass, stinn och um Niveau vun de Poubellen Changementer un.  

D'Offallsyndikat SIDEC, an deem d'Gemeng Bie- kerech mat 45 anere Gemengen Member ass, plangt eng Reorganisatioun vun der Offallcol- lecte,  déi bis den 1.  Januar 2021 a sämtleche Membergemengen ofgeschloss soll sinn.

Eng Neierung wäert sinn, datt 2 nei Poubellen agefouert ginn, déi d'Bierger kënnen, awer net mussen huelen.

Dëst ass eng brong Poubelle fir organisch Of- fäll (virun allem Kichenoffäll) an eng gring Pou- belle fir Glas. Och kënnt et zu neien Tariffer fir d'Eidelmaachen vun de Poubellen.

Selbstverständlech informéiere  mer Iech méi am Detail iwwer dës Changementer, soubal d'Reorganisatioun vun der Collecte méi konkret gëtt.  An der Mäerz-Editioun  vun der Suebel- mouk informéiere mer dann och mat allen De- tailer  iwwert de Changement  beim Gring- an Heckeschnëtt.

 

La commune de Beckerich fut honorée par le label « Superdreckskëscht »

En novembre de l'année dernière, la commune de Beckerich fut honorée par le label de qualité de la Superdreckskëscht pour sa gestion conséquente et durable des déchets.

En coopération avec un conseiller de la Superdreckskëscht, notre service technique a réalisé durant 2018 que tous nos bâtiments communaux correspondent aux critères de certification du label de qualité.

La commune de Beckerich n'entend cependant pas se reposer sur ses lauriers. Nous entendons améliorer notre gestion des déchets et proposer à nos citoyens des moyens de tri adéquats et faciles.

Ainsi, il est prévu de ne plus limiter la collecte des déchets verts aux samedis après-midi. A partir du 30 mars 2019, des conteneurs seront mis en place devant notre atelier communal dans le Ellerwee, où les citoyens peuvent déposer leur tonte de gazon et coupe des haies.

Comme une supervision par notre personnel n'est alors plus garantie, des caméras à enregistrement permanent seront installées, afin d'éviter que des matériaux non appropriés ne soient déposés.

Des changements au niveau des poubelles s'annoncent aussi dans un proche futur. Le syndicat pour la gestion des déchets SIDEC, qui compte 46 communes membres, dont la nôtre, planifie une réorganisation de la collecte des déchets ménagers à terminer au 1 janvier 2021 au plus tard.

Une nouveauté sera l'introduction de deux nouvelles poubelles que les citoyens peuvent adopter, sans contrainte cependant à devoir les prendre.

Il s'agit en l'occurrence d'une poubelle brune pour déchets organiques (avant tout des déchets de cuisine) et d'une poubelle verte pour verre creux. Le tarif pour la vidange des poubelles sera adapté par la même occasion.

Il va de soi que nous vous informerons en temps utile des détails de ces changements. Dans l'édition de mars du bulletin communal Suebelmouk, vous recevrez les détails nécessaires en rapport avec la collecte des déchets verts.

 

Thierry Lagoda

Buergermeeschter vun der Gemeng Biekerech

Bourgmestre de la commune de Beckerich