Kommemoratiounsdag 2019

​Léif Kollegen aus dem Gemengen- a Schäfferot, Här Paschtouer, Léif Vertrieder vun den Enrôlés de Force, vun de Kommissiounen an de Veräiner, léif Leit alleguer,

Mam nationalen Kommemoratiounsdag den 10. Oktober, solle mer eis un de Widderstand vun de Lëtzebuerger géint déi däitsch Besatzung am 2. Weltkrich erënneren. Mir mussen haut bei deene jonke Generatiounen d'Erënnerung un den 10. Oktober 1941 waakreg halen, wéi den Nazi-Gauleiter probéiert huet, duerch eng „Personenstandsaufnahme" vun de Lëtzebuerger dat schrëftlech Geständnis z›erpressen, datt se däitsch wieren. Dass déi Aktioun annuléiert gouf, wéi d'Nazien festgestallt hunn, datt iwwer 90% mat „Lëtzebuerger" geäntwert haten, ass als een éischte wichtigen Erfolleg vun der Resistenz interpretéiert ginn. Dofir huet dee symbolischen Datum sou eng bedeitend Plaz am kollektive Gediechtnes vun eisem Land.

Mat all weiderem Joer, wou mer de nationalen Kommemoratiounsdag feieren, gëtt d'Unzuel vun Anzéien, déi de Krich hautno materlieft hunn, méi kléng.

D'Erënnerungen un den Honger, den Doud an den Misär aus dem Krich mussen haut, mee och an Zukunft, méi wie jee um Liewen erhalen ginn, fir ons alleguer ëmmer virun Aen ze halen, wéi schnell een aus enger sécherer Situatioun vun haut an de Misär vun muer geroden kann.

Wann een 6h Loftlinn riwwer an den Osten kuckt, dann kritt een e komischt Gefill an de Bauch, wann do nees een Regimm kuerz derfir steet, vill Leed an Doud iwwert einfach Bierger, Mënschen wéi dir an ech, ze bréngen. Rem geroden Mënschen an ee Krich, den si am Fong näischt ugeet, mee den si wäerten um vollen Léiw ze spieren kréien.

Mir mussen eis leider agestoen, dass d'Mënschheet sech schwéier deet, bäizeléieren.

Zu Lëtzebuerg hunn mir eis eegen Problemer. Wann Léit, bei lëtzebuerger Hierschtwieder eng ganz Nuecht virun den Dieren vun der SNHBM, der Société nationale des habitations à bon marché, schlofen, fir moies als éischt een Dossier fir eng bezuelbar Wunneng kennen of ze ginn, schwätzt dat dach eng eegen Sproch, an engem anscheinend sou räichem Land. A wann Léit weltwäit op Stroosse ginn fir ze demonstréieren, dann sinn onverkennbar dat Unzeechen vun Onzefriddenheet. A kéime mer elo nach an eng wirtschaftlich Rezessioun, da wieren mer do wou mer 1929 schons enker waren. De Recht wier Geschicht vun muer...

Et ass haut un eis alleguer, fir mateneen, de tous genres et de tous couleurs, praktikabel Léisungen vun eisen Gesellschaftsproblemer emzesëtzen. Solidaritéit bedeit Verzicht vun engem, zum Virdeel vun dem Aaneren. Solidaritéit mat eisem Planéit heescht och Verzicht, vun eis alleguer, zum Virdeel vun dësem, mee gläichzäitig zum Virdeel vun den zukünftigen Generatiounen. Et ass deurfir héich Zäit, dass couragéiert Leit Decisiounen huelen an handelen an net nëmmen driwwer schwätzen. Dës Decisiounen däerfen awer net op engem reng emotionellen Niveau geholl gin, mee mussen sech endlich der Realitéit stellen. Mam Fanger op eenzel Berufssparten ze weisen, waert Problemer secher net léisen. Globaliséierung hued leider just zum Wuelstand vun eenzelen gefouert, mee leider och zur Armut vun villen, waat all ze oft op irgendenger Platz op dëser Welt zu Krich gefouert hued.

Nee, mir wäerten Affer vun eisen Virgänger Generatiounen net vergiessen, mee kommt, loosst eis et op mannst probéieren, et besser ze maachen. Loosst eist elo handelen an net just dovunner schwätzen, da brauchen mer an 100 Joer keng weider Gedenkfeieren. Ech sinn houfreg, haut mat lech zesummen eisen Grousselteren an Urgrousselteren ze gedenken, déi dës batter Zäit hunn missten duerchliewen. Speziell gedenken ech mengen 2 Bopen, dem Pierre Krier, Joergang 1922, Zwangsrekrutéierten an erëmkomm vun Tambow, gezeechent mat Lepra a engem verluerenem Ae, an dem Jean-Pierre Loutsch, Joergang 1910, säin Liewen war vun 2 Weltkricher gepräägt. Merci iech all fir d'Kommen an ech wënschen iech nach ee schéine Weekend.

Claude Loutsch

1. Schäffen Gemeng Biekerech